تکمیل درمان انفرادی
28 مهر 1398

کلیه افرادی که به دلیل سابقه بیماری یا دوره انتظار یا تحت پوشش بیمه نبودن بیماریشان، توانایی استفاده از خدمات بیمه های تکمیلی را ندارند میتوانند با این پوشش در 6 طرح مختلف هزینه های درمانی خود را تامین نمایند.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق بهشرکت سامان پوشش آیندهمی باشد