ویزیت پزشک متخصص و عمومی
12 شهریور 1398

عموم افراد و خانواده ها با این پوشش میتوانند با پرداخت سالانه: 100 الی 500 هزار تومان، تمام هزینه های ویزیت پزشک عمومی و متخصص خود را تا دوبرابر حق عضویت پرداختی، دریافت نمایند.

کلیه حقوق این وب سایت متعلق بهشرکت سامان پوشش آیندهمی باشد